องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กฯ ช่วงโควิด-๑๙
   

             จัดหาอาหารกลางวันสำหรับแด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสั...

  เยี่ยมประชาชนผ๔ู้เดือดร้อนจากผลกระทบ covid19
   

18พค63งานสวัสดิการสังคมและปลัดอบต.ละหานได้รับการประสานจากสนง.วัฒนธรรมจังหวัดออกเยี่ยมราษฏรที่เดือ...

  เยี่ยมผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อน
   
  คัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา อุปกรณ์ ส...
   

คณะกรรมการฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.ละหานทั้ง 4 แห่ง ร่วมกันคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุ...

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบรับด้วยตนเอง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ควรจ่าย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020