องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่น ๆ
การควบคุมภายใน
แผนการติดตาม
คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือการร้องเรียนและร้องทุกข์
จดหมายข่าว
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
งานจัดเก็บรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมบ้านเด็กยากไรและด้อยโอกาส ตำบลละหาน
       วันที่ 26 กันยายน 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมเด็กยากไร้และด้อยโอกาสตำบลละหาน   ตามโครงการรับ-ส่งนักเรียน ศพด.อบต.ละหาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมบ้านเด็กยากไรและด้อยโอกาส ต...
  กิจกรรมประชุมสภาเด็กและเยา่วชนตำบลละหาน ประจำปี 2...
  กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที...
  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ทัศนศึ...
  กิจกรรมวันลอยกระทงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  กิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์กา...
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปลูกมันสัปะหังแก่เกษตรก...
  กิจกรรมปล่อยพันธู์กุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตใน...
  โครงการล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์
  โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 "บึ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบรับด้วยตนเอง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ควรจ่าย
 
 
ต้นไม้ของพ่อ
นายกอบต.ละหานกล่าวเปิดงานลอยกระทงปี 58
หัวล้านชนกันกลางน้ำ ณ บึงละหาน
[ ดูทั้งหมด ]