องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020

สำนักปลัด

 
น.ส.วรลักษณ์  แอ่งบัวใหญ่
นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสำนักปลัด)
     
น.ส.วรลักษณ์  แอ่งบัวใหญ่  นายระวิน  เครือธนาวิทย์ (จ.อ.ยุทธยา  ทาสิมมา)  
นักบริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นิติกร
     
พ.จ.อ.วีระ. สำนักโนน

ส.อ.อำนาจ  พงศํสุวรรณ

นางเกษราภรณ์  วงศ์แก่น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ
     
 นายชาติชาย สูบโคกสูง
นางสาวโสภิดา  ภักดี
นายอุทิศ โจมจันทึก;
  คนงานประจำรถดับเพลิง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 คนงานประจำรถดับเพลิง
      
 นายอาทิตย์  ชำนาญกุล    ว่าง 
 พนักงานขับรถดับเพลิง    พนักงานขับรถดับเพลิง