องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020

กองส่งเสริมการเกษตร

 
นางสุดาวดี  ละอองเอี่ยม 
นักวิชาการเกษตร 
     
 นางสาวอนงค์นาถ  เวหน  นายประสงค์  จงรั้งกลาง  นายปริญญา  แสงประสิทธิ์
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนส่งเสริมการเกษตร  ลูกจ้างประจำช่างสูบน้ำประจำสถานี  ช่างเครื่องสูบน้ำ
 
 
 
   นายวุฒิชัย  พระภูมี  
   ช่างเครื่องสูบน้ำ