องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020

กองคลัง

 
นางสาวพิมพ์ใจ  สุขจำนงค์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
 นางอมรา  เจริญเขตร์  
 นางสาวสุพรรณี  เพ็งพูน
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
   
นายพงษ์สิทธิ์   ชนิลกุล
 นางสาวยุพิน  กาฬปักษิณ  นางสาวอุมาภรณ์  เธียรประดับสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการส่วนการคลัง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     

 

 

 
นางสาวณิชคุณ  สุขจำนงค์  นางสาวมนชญา  เคียงจัตุรัส
 นายวรวุฒิ  ปิตะบุตร
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการส่วนการคลัง  จ้างเหมา
จ้างเหมา
   
     
 







   
 นางสาวอภันตรี  พิมพ์สราญ
   
จ้างเหมา