วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการกัดเซาะภายในตำบลละหาน บ้านดอนละนาม หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการกัดเซาะภายในตำบลละหาน บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการกัดเซาะภายในตำบลละหาน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕ , ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการกัดเซาะภายในตำบลละหาน บ้านละหาน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ ๑๖ บ้านลี่ หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อชุดกิจกรรมเฝ้าระวังและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) แก่คณะครูและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กบ้านกันกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อชุดกิจกรรมเฝ้าระวังและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) แก่คณะครูและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโคกแพงพวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อชุดกิจกรรมเฝ้าระวังและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) แก่คณะครูและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโนนจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อชุดกิจกรรมเฝ้าระวังและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) แก่คณะครูและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกันกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง