วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์กระบอกเจาะคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอริ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัล ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างลานเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน ๘๒-๗๙๗๒ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง