วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายข้างตลาด) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละหาน หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างขยายถนนคันดินบึงละหานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง