วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) ทะเบียน ๒๘๙ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละหาน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ถึงบ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)