องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
นางนิชาภา หงษ์สระแก้ว
นักวิชาการศึกษา


นางสาวสนธิยา ดาโม้
 นางวารี จันทร์เจริญ
 นางสายบัว เนตรขันธ์
นางสาวอุทัย สีมา
 นางหนึ่งฤทัย เฟสูงเนิน
 ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางหนูน้อย เชื้อนรา
นางสาววิไลลักษณ์  หมั่นธรรม
นางบุญเริง อาจกล้า นางสาวอัมพร ดิเรกศิลป์
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก