องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020

กองช่าง

 
นายอุดม  คงกันกง
นักบริหารงานช่าง
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
   
  นายวิฑูรย์  พิกุล นายวชิรพงษ์  วงศ์แก่น
  นายช่างโยธา  นายช่างโยธา
     
  นายทรงพร  สุวรรณภาพ
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง