องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020

สมาชิกสภา อบต.


 
นายจำรงษ์ ธงสันเทียะ
ประธานสภา
 
 
นายสุรศักดิ์ ผาเบ้า นางสมคิด  เที่ยงมาก
รองประธานสภา เลขานุการสภา
 
 
 
 
นายนรินทร์ เสี่ยงบุญ นางสวรรณ ธนะรัตน์ นายแดง หาญแจ้ นายฮวง เธียรประดับสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
   
 
 
นายมนตรี แซ่อื้อ นางบัวไข โม้แก้ว นางจ่อย คงดี นายฝอย พรมผา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 
 
   
นางสำอาง จันตา นางสำลี วงษ์แก้ว นายสายชล ขวัญบุญจันทร์ นายยอด มณีรุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

       
นายไกรสิทธิ์ อ่อนสกุล นายบุญเหลือ ขอมีกลาง นายประยูร โกสูงเนิน นายบุญโฮม มาวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

 
 
 
 
นายประนอม พันธ์เดช นายเสน่ห์ คำทวี นายแก่น เงินมาก นายอี๊ด เลขนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

 
 
 
นายสมพงษ์ ดวงหยี่หวา
นายนิตย์ มาแก้ว นายประสิทธิ์ หลอดทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
 
 
 
 
นายสุราวุทธิ์ กาฬปักษิณ นางนางน้อย โม้แก้ว นางอนันต์ สีสืบเชื้อ นายถาวร คลังจัตุรัส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
 
 
 
 
นายหนูแดง  เฟสูงเนิน
นางสุมาลี  ดีชัย นายปรีชา ชนะชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
 
 
 
 
นายอนันต์ โม้แก้ว นายประจง บัวศิลา นายนิคม ขันบุตร นางกงจักร จอกสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18