องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 นางสมคิด  เที่ยงมาก
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
     
น.ส.วรลักษณ์  แอ่งบัวใหญ่  นางสาวพิมพ์ใจ  สุขจำนงค์
 นายอุดม  คงกันกง
นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสำนักปลัด)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
(หัวหน้าส่วนการคลัง)
   นักบริหารงานช่าง 7
(หัวหน้าส่วนโยธา)
 

 

 นางสาวสุดาวดี  เคียงแก้ว  

 นักบริหารงานเกษตร
รักษาการหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม