องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020

คณะผู้บริหาร

 นางสาวบานเย็น  พรหมภักดี
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 นายอุดม  พินิจกุล นายชัย  ทุมพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 นางสาวอังสุดา  ประภากรแก้วรัตร
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล