องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]16
2 รายงานผลการดำเนินการโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี 2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]13
3 แผนติดตามและประเมินผลรอบ12เดือนปี2565 [ 17 เม.ย. 2566 ]34
4 รายงานผลการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]27
5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปี2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]23
6 รายงานผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี2565 [ 21 ก.ย. 2565 ]25
7 รายงานผลการดำเนินการโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ กิจกรรม ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงละหาน เฉลิมพระเกียรติ ปี 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]26
8 รายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกทักษะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพการเกษตร "การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ปี 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]27
9 รายงานผลการดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม กิจกรรม "ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งน้ำบึงละหาน"ปี 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]24
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล 64 [ 8 ต.ค. 2564 ]138
11 รายงานผลการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]100
12 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจประชาชนผู้รับบริการ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]120
13 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม อบต.ละหาน ปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]139
14 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกทักษะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพเกษตร ปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]138
15 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]145
16 รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลองสวยน้ำใส ปี 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]146
17 รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง ปี 2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]147
18 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ปี 2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]148
19 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]150
20 รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ปี 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]143
21 รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]161
22 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]174
23 รายงานผลการดำเนินการโครงการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพตำบล ปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]171