องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 527 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) [ 13 มิ.ย. 2567 ]6
2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการใช้บริการ E-Service ของ อบต.ละหาน [ 11 มิ.ย. 2567 ]6
3 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทลงโทษกรณีรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร(บัญชีม้า) [ 17 พ.ค. 2567 ]4
4 ประชาสัมพันธ์การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน [ 9 พ.ค. 2567 ]5
5 คู่มือการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 30 เม.ย. 2567 ]10
6 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานที่ราชการ [ 22 เม.ย. 2567 ]10
7 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก [ 9 เม.ย. 2567 ]7
8 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน (อย่างไม่เป็นทางการ) [ 24 มี.ค. 2567 ]21
9 คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน [ 4 มี.ค. 2567 ]9
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.พ. 2567 ]19
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.พ. 2567 ]16
12 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ม.ค. 2567 ]32
13 ประกาศโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ปี 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]22
14 ประกาศการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฎิบัติราชการ [ 22 ม.ค. 2567 ]16
15 ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด [ 17 ม.ค. 2567 ]13
16 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวีดิโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 [ 27 ธ.ค. 2566 ]10
17 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]23
18 ประชาสัมพันธ์บทความหอกระจายข่าวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 12 ธ.ค. 2566 ]12
19 ประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ [ 22 พ.ย. 2566 ]30
20 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2566 [ 21 พ.ย. 2566 ]11
21 ประชาสัมพันธ์ข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดชัยภูมิ [ 16 พ.ย. 2566 ]14
22 ประชาสัมพันธ์การขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผุ้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 พ.ย. 2566 ]43
23 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภุมิ สาขาจัตุรัส เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 18 ต.ค. 2566 ]38
24 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]39
25 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคระบาดอื่น ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]9
26 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ [ 3 ต.ค. 2566 ]39
27 ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางและรถพยาบาล/กู้ชีพฉุกเฉินในการรับส่งผู้ป่วย พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]32
28 ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]28
29 ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) [ 2 ต.ค. 2566 ]18
30 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับท้องถิ่น [ 26 ก.ย. 2566 ]58
31 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]39
32 ประกาศ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอาุยุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 18 ก.ย. 2566 ]34
33 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารขยะรีไซเคิล [ 15 ก.ย. 2566 ]5
34 มาตรการรณรงค์ภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.ค. 2566 ]43
35 รายงานผลการดำเนินโครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการเกิดโรคในชุมชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 20 ก.ค. 2566 ]47
36 ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้และรณรงค์ การลด ละ เลิกบุหรี่ [ 21 มิ.ย. 2566 ]8
37 คู่มือการจัดเก็บภาษีป้าย [ 13 มิ.ย. 2566 ]47
38 คู่มือ หลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน โครงการเศรษฐกิจชุมชน [ 1 มิ.ย. 2566 ]47
39 ประกาศ รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ (เหตุวาตภัย) [ 25 พ.ค. 2566 ]52
40 ประกาศผลการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 22 พ.ค. 2566 ]90
41 สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 12 พ.ค. 2566 ]38
42 ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผุ้มีสิทธฺเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]164
43 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราาฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]45
44 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราาฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]52
45 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ (เหตุวาตภัย) [ 8 พ.ค. 2566 ]49
46 ประกาศฯ อบต.ละหาน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ละหาน ประจำปีงบฯ 2566 (ตำแหน่ง คนงานประจำรถดับเพลิง) [ 2 พ.ค. 2566 ]264
47 ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร [ 25 เม.ย. 2566 ]92
48 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) [ 21 เม.ย. 2566 ]58
49 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง [ 18 เม.ย. 2566 ]48
50 ประชาสัมพันธ์การรักษาสิ่งแวดล้อมช่วงประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด "ส่งกรานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม" [ 11 เม.ย. 2566 ]62
51 ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน [ 4 เม.ย. 2566 ]119
52 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน [ 3 เม.ย. 2566 ]41
53 ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย [ 3 เม.ย. 2566 ]47
54 คู่มือการจ่ายเงินอุดหนุน [ 9 มี.ค. 2566 ]57
55 คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 9 มี.ค. 2566 ]65
56 ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 3 มี.ค. 2566 ]73
57 คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e - GP [ 2 มี.ค. 2566 ]70
58 ู้คู่มือใช้งานระบบ e-GP การจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2566 ]59
59 ประกาศกกต. อบต.ละหาน เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผุ้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2566 ]55
60 ประกาศกกต.อบต.ละหาน (ส.ถ.๑/๑) เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 27 ก.พ. 2566 ]51
61 ประกาศ กกต.อบต.ละหาน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลื่อกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 27 ก.พ. 2566 ]78
62 ประกาศมตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อันเกิดจากการผ้าไร่อ้อย [ 25 ม.ค. 2566 ]66
63 ประชาสัมพันธ์ การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส จังหวัดชัยภูมิ 2566 และ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 9 ม.ค. 2566 ]70
64 ประชาสัมพันธ์การส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุน สปสช. ตำบลละหาน [ 6 ม.ค. 2566 ]67
65 ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 6 ม.ค. 2566 ]57
66 ประกาศระเบียบหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางและรถยนต์พยาบาล / กู้ชีพฉุกเฉินในการรับส่งผู้ป่วย พ.ศ.๒๕๖๖ [ 6 ม.ค. 2566 ]70
67 ประกาศ อบต.ละหาน เรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 27 ธ.ค. 2565 ]38
68 ประชาสัมพันธ์เตือนผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ [ 14 ธ.ค. 2565 ]61
69 ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 14 ธ.ค. 2565 ]65
70 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]72
71 ประชุมแจ้งเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy [ 2 ธ.ค. 2565 ]29
72 ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]55
73 ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. [ 21 พ.ย. 2565 ]66
74 ประกาศ อบต.ละหาน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 11 พ.ย. 2565 ]48
75 ประกาศกรมส่งเสริมการปกรองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 [ 22 ต.ค. 2565 ]51
76 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลของ อบต.ละหาน ประจำปีงบฯ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]37
77 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล กลโกงน้ำหนักเครื่องชั่งในการรับซื้อสุกร [ 5 ต.ค. 2565 ]117
78 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ละหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]52
79 แจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก (28 กันยายน - 3 ตุลาคม 2565) กรณีอุทกภัย [ 28 ก.ย. 2565 ]89
80 รายงานผลการดำเนินการโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง [ 20 ก.ย. 2565 ]39
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7