องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1975 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสรอมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (2 โครงการ) [ 10 ก.ค. 2566 ]13
302 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ [ 10 ก.ค. 2566 ]14
303 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]12
304 ประกาศผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 7 [ 7 ก.ค. 2566 ]13
305 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน นั่งสองตอนท้ายบรรทุก ทะเบียน กท 3843 ชัยภูมิ [ 7 ก.ค. 2566 ]13
306 ประกาศผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2566) [ 7 ก.ค. 2566 ]13
307 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถพยาบาล) หมายเลขทะเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ [ 7 ก.ค. 2566 ]20
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนกุญแจประตูด้านหลังห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 7 ก.ค. 2566 ]13
309 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ตำบลละหาน (ให้ความรู้สิทธิและสวัสดิการ การรับเบี้ยยังชีพ) [ 6 ก.ค. 2566 ]14
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 5 ก.ค. 2566 ]11
311 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 3 ก.ค. 2566 ]12
312 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนกุญแจประตูด้านหลังห้องประชุม [ 3 ก.ค. 2566 ]12
313 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 3 ก.ค. 2566 ]11
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนละนาม - บ้านโนนจาน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.107-03 หมู่ที่ 11 บ้านดอนละนาม ตำบลละหาน [ 30 มิ.ย. 2566 ]13
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ [ 29 มิ.ย. 2566 ]10
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ห้องน้ำตลาดสด อบต.ละหาน [ 29 มิ.ย. 2566 ]14
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง [ 29 มิ.ย. 2566 ]16
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดตลาดสด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 29 มิ.ย. 2566 ]12
319 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 28 มิ.ย. 2566 ]12
320 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ห้องน้ำตลาดสด อบต.ละหาน [ 28 มิ.ย. 2566 ]20
321 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ [ 28 มิ.ย. 2566 ]12
322 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ [ 27 มิ.ย. 2566 ]12
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 27 มิ.ย. 2566 ]15
324 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3/2566) [ 26 มิ.ย. 2566 ]12
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คำพิการและประชาชน ในตำบลละหาน หลักสูตร "ผ้าไทยประยุกต์" ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]13
326 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ ในตำบลละหาน [ 26 มิ.ย. 2566 ]12
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ [ 26 มิ.ย. 2566 ]12
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชนในตำบลละหาน หลักสูตร ผ้าไทยประยุกต์ ประจำปี 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]18
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่าง ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชนในตำบลละหาน หลักสูตร ผ้าไทยประยุกต์ ประจำปี 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]15
330 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 26 มิ.ย. 2566 ]12
331 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น สายหนองสมบูรณ์-หนองฉิม หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มิ.ย. 2566 ]16
332 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น สายหนองสมบูรณ์-หนองฉิม หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มิ.ย. 2566 ]19
333 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น สายหนองสมบูรณ์-หนองฉิม หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มิ.ย. 2566 ]21
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ [ 23 มิ.ย. 2566 ]14
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถแทร็กเตอร์ ทะเบียน ตง 3103 ชัยภูมิ [ 22 มิ.ย. 2566 ]18
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน(รถพยาบาล) หมายเลขทะเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ [ 22 มิ.ย. 2566 ]25
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ [ 22 มิ.ย. 2566 ]16
338 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 [ 22 มิ.ย. 2566 ]18
339 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (ตั่งแต่วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) [ 21 มิ.ย. 2566 ]14
340 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ [ 21 มิ.ย. 2566 ]13
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50