องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1975 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]13
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 24 ก.ค. 2566 ]11
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 24 ก.ค. 2566 ]10
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมกฎหมายน่ารู้และ พรบ.ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำหรับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]11
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 24 ก.ค. 2566 ]12
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ปี 2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]16
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0130 [ 24 ก.ค. 2566 ]10
288 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน (ตามงบประมาณรายจ่าย 2566) [ 24 ก.ค. 2566 ]15
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ตามโครงการอบรมกฎหมายน่ารู้และ พรบ.ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำหรับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]10
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]11
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 21 ก.ค. 2566 ]16
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 21 ก.ค. 2566 ]22
293 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0130 [ 21 ก.ค. 2566 ]20
294 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]13
295 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566) [ 20 ก.ค. 2566 ]22
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๖ [ 19 ก.ค. 2566 ]20
297 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ปี 2566 [ 18 ก.ค. 2566 ]17
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 18 ก.ค. 2566 ]30
299 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 18 ก.ค. 2566 ]23
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถพยาบาล) หมายเลขทะเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ [ 17 ก.ค. 2566 ]12
301 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน (ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566) [ 17 ก.ค. 2566 ]18
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง [ 17 ก.ค. 2566 ]12
303 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 [ 17 ก.ค. 2566 ]18
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]16
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 [ 14 ก.ค. 2566 ]24
306 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า สำหรับเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง [ 14 ก.ค. 2566 ]12
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน [ 13 ก.ค. 2566 ]14
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [ 13 ก.ค. 2566 ]16
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]14
310 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ [ 13 ก.ค. 2566 ]18
311 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนจาน [ 12 ก.ค. 2566 ]18
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ 12 ก.ค. 2566 ]13
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน นั่งสองตอนท้ายบรรทุก ทะเบียน กท 3843 ชัยภูมิ [ 11 ก.ค. 2566 ]14
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ [ 11 ก.ค. 2566 ]15
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ตำบลละหาน (ให้ความรู้สิทธิและสวัสดิการการรับเบี้ยยังชีพ) [ 11 ก.ค. 2566 ]12
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ตำบลละหาน (ให้ความรู้สิทธิและสวัสดิการ การรับเบี้ยยังชีพ) [ 11 ก.ค. 2566 ]15
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ตำบลละหาน (ให้ความรู้สิทธิและสวัสดิการ การรับเบี้ยยังชีพ) [ 11 ก.ค. 2566 ]12
318 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการเกิดโณคในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ก.ค. 2566 ]12
319 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566) [ 10 ก.ค. 2566 ]14
320 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ [ 10 ก.ค. 2566 ]13
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50