องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1975 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการติดตั้งและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย [ 16 ส.ค. 2566 ]12
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 16 ส.ค. 2566 ]15
243 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ [ 16 ส.ค. 2566 ]14
244 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ [ 16 ส.ค. 2566 ]13
245 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ (จ่ายขาด 3/2566) [ 16 ส.ค. 2566 ]13
246 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (จ่ายขาด 3/2566) [ 16 ส.ค. 2566 ]12
247 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 15 ส.ค. 2566 ]16
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัย (อปพร.) ประจำปี 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]15
249 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น สายหนองสมบูรณ์-หนองฉิม หมู่ที่ 10 (จ่ายขาด 3/66) [ 15 ส.ค. 2566 ]15
250 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ ในตำบลละหาน [ 15 ส.ค. 2566 ]14
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ [ 15 ส.ค. 2566 ]11
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง) [ 15 ส.ค. 2566 ]14
253 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง) จำนวน ๒ รายการ [ 11 ส.ค. 2566 ]13
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่จำประจำทาง (รถบัส) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]12
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2566 ]15
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลละหาน (กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) ประจำปี 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]13
257 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566) [ 10 ส.ค. 2566 ]13
258 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ [ 9 ส.ค. 2566 ]12
259 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]15
260 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (จ่ายขาด 3/2566) [ 8 ส.ค. 2566 ]14
261 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ [ 8 ส.ค. 2566 ]13
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (เพิ่มเติม) สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยยาง เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 (ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566) เว้นวันหยุดวัันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ [ 8 ส.ค. 2566 ]15
263 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 (จ่ายขาด 3/2566) [ 7 ส.ค. 2566 ]14
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ ตามโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]13
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]14
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมหลักสูตรการสุขภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]13
267 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม)(เพิ่มเติม) สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยยางเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 (ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) [ 7 ส.ค. 2566 ]14
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมหลักสูตรการสุขภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]12
269 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กระยะที่ 2 หมู่ที่ 5 [ 4 ส.ค. 2566 ]13
270 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 4 ส.ค. 2566 ]14
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กค 532 ชัยภูมิ [ 3 ส.ค. 2566 ]13
272 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ 2 หมู่ที่ 5 (จ่ายขาด 3/66) [ 26 ก.ค. 2566 ]11
273 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ 2 หมู่ที่ 5 (จ่ายขาด 3/66) [ 26 ก.ค. 2566 ]17
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการอบรมกฎหมายน่ารู้และ พรบ.ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำหรับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]13
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ [ 26 ก.ค. 2566 ]13
276 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ ในตำบลละหาน [ 26 ก.ค. 2566 ]14
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]12
278 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน 532 ชัยภูมิ [ 25 ก.ค. 2566 ]13
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2566 ]17
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2566 ]20
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50