องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1965 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ [ 31 ส.ค. 2566 ]10
202 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) [ 31 ส.ค. 2566 ]18
203 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง [ 31 ส.ค. 2566 ]19
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 30 ส.ค. 2566 ]13
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดกลบขยะพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าข้าวนก [ 30 ส.ค. 2566 ]8
206 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษต่อเนื่อง) จำนวน ๑ รายการ [ 30 ส.ค. 2566 ]13
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ภายในตำบลละหาน จำนวน 12 จุด [ 29 ส.ค. 2566 ]9
208 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 28 ส.ค. 2566 ]9
209 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ภายในตำบลละหาน จำนวน ๑๒ จุด [ 24 ส.ค. 2566 ]13
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 24 ส.ค. 2566 ]9
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน [ 24 ส.ค. 2566 ]9
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน (หลังใหม่) [ 24 ส.ค. 2566 ]11
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ [ 23 ส.ค. 2566 ]8
214 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดกลบขยะ พร้อมปรับเกรด หมู่ที่ 4 [ 23 ส.ค. 2566 ]13
215 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการติดตั้งวางท่อประปา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านโนนจาน) [ 23 ส.ค. 2566 ]8
216 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลละหาน [ 22 ส.ค. 2566 ]13
217 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17ตำบลละหาน [ 22 ส.ค. 2566 ]19
218 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน [ 22 ส.ค. 2566 ]8
219 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น สายหนองสมบูรณ์ - หนองฉิม หมู่ที่ 10 ตำบลละหาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน [ 22 ส.ค. 2566 ]10
220 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) หมายเลข 82-7972 ชัยภูมิ [ 22 ส.ค. 2566 ]11
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 22 ส.ค. 2566 ]10
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ [ 21 ส.ค. 2566 ]10
223 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานผู้บริหาร) จำนวน ๑ ชุด [ 18 ส.ค. 2566 ]14
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมชัยภูมิโมเดล ๑ ตำบล ๑ CBTx แนวทางดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน ภายใต้โครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ชุมชนยั่งยืน [ 18 ส.ค. 2566 ]16
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุดตรวจสารเสพติด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมชัยภูมิโมเดล ๑ ตำบล ๑ CBTx แนวทางดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน ภายใต้โครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ชุมชนยั่งยืน [ 18 ส.ค. 2566 ]18
226 ประกาศประชาสัมพันธ์ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ [ 18 ส.ค. 2566 ]8
227 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ [ 18 ส.ค. 2566 ]11
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม ชัยภูมิโมเดล ๑ ตำบล ๑ CBTx แนวทางดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน ภายใต้ โครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ชุมชนยัั่งยืน [ 18 ส.ค. 2566 ]9
229 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดฝั่งใต้เพดาน [ 17 ส.ค. 2566 ]14
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 (งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลละหาน) [ 17 ส.ค. 2566 ]11
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการติดตั้งและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย [ 16 ส.ค. 2566 ]9
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 16 ส.ค. 2566 ]11
233 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ [ 16 ส.ค. 2566 ]11
234 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ [ 16 ส.ค. 2566 ]10
235 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ (จ่ายขาด 3/2566) [ 16 ส.ค. 2566 ]10
236 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (จ่ายขาด 3/2566) [ 16 ส.ค. 2566 ]9
237 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 15 ส.ค. 2566 ]13
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัย (อปพร.) ประจำปี 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]12
239 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น สายหนองสมบูรณ์-หนองฉิม หมู่ที่ 10 (จ่ายขาด 3/66) [ 15 ส.ค. 2566 ]12
240 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ ในตำบลละหาน [ 15 ส.ค. 2566 ]11
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50