องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1965 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอาุยุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 18 ก.ย. 2566 ]17
162 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) ทะเบียน บม 289 ชัยภูมิ [ 18 ก.ย. 2566 ]18
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]8
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ย. 2566 ]15
165 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]16
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0146 [ 13 ก.ย. 2566 ]12
167 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (ตั่งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) [ 13 ก.ย. 2566 ]8
168 ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (รถขยะ) [ 12 ก.ย. 2566 ]13
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ [ 12 ก.ย. 2566 ]14
170 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ ในตำบลละหาน [ 12 ก.ย. 2566 ]12
171 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0146 [ 12 ก.ย. 2566 ]7
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งน้ำบึงละหาน ณ บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 16 ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ 11 ก.ย. 2566 ]8
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำบริเวณลำห้วยหวาย หมู่ที่ 12 บ้านโนนสง่า [ 11 ก.ย. 2566 ]9
174 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (จ่ายขาด 3/2566) [ 11 ก.ย. 2566 ]10
175 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเล็ก จำนวน ๓ อัตรา [ 11 ก.ย. 2566 ]19
176 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 2 อัตรา [ 11 ก.ย. 2566 ]16
177 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 2 อัตรา [ 11 ก.ย. 2566 ]7
178 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานประจำรถขยะ จำนวน 3 อัตรา [ 11 ก.ย. 2566 ]20
179 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา [ 11 ก.ย. 2566 ]15
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรอบเกียรติบัตร ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี 2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]11
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าไวนิล ตามโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรม "ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัด" [ 8 ก.ย. 2566 ]9
182 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ ในตำบลละหาน [ 7 ก.ย. 2566 ]9
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ [ 7 ก.ย. 2566 ]9
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดถังขยะแยกประเภท 4 ประเภท พร้อมขาตั้งถังขยะและสติ๊กเกอร์ ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]10
185 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการคลองสวยน้ำใส ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม กิจกรรม "ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งน้ำบึงละหาน" [ 6 ก.ย. 2566 ]16
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]10
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]8
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]19
189 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำบริเวณลำห้วยหวาย หมู่ที่ 12 [ 5 ก.ย. 2566 ]9
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) ทะเบียน บม 289 ชัยภูมิ [ 4 ก.ย. 2566 ]8
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) [ 4 ก.ย. 2566 ]8
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]20
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน [ 4 ก.ย. 2566 ]9
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 4 ก.ย. 2566 ]12
195 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) หมายเลขทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 1 ก.ย. 2566 ]17
196 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) หมายเลขทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 1 ก.ย. 2566 ]10
197 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรม "ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัด" [ 1 ก.ย. 2566 ]9
198 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) ทะเบียน บม 289 ชัยภูมิ [ 31 ส.ค. 2566 ]9
199 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ ในตำบลละหาน [ 31 ส.ค. 2566 ]9
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ [ 31 ส.ค. 2566 ]9
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50