องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1975 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มพร้อมอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2563 ]123
1802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (จ่ายขาด 2/2563) [ 5 ส.ค. 2563 ]133
1803 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ถึงบ้านโนนจานหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ส.ค. 2563 ]119
1804 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2563 ]118
1805 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ ม.11 [ 31 ก.ค. 2563 ]125
1806 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ ม.11 [ 31 ก.ค. 2563 ]112
1807 ประกาศผุ้ชนะการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯม.7 [ 29 ก.ค. 2563 ]121
1808 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ ม.7 [ 29 ก.ค. 2563 ]117
1809 ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คันคูบึงละหาน หมู่ที่ 4 (จ่ายขาด 2/2563) [ 23 ก.ค. 2563 ]125
1810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ละหาน (งบฯ 63) [ 23 ก.ค. 2563 ]130
1811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2563 ]124
1812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ 1 [ 23 ก.ค. 2563 ]121
1813 ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (จ่ายขาด 2/2563) [ 20 ก.ค. 2563 ]121
1814 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสง่า ม.12 ถึง บ้านโนนจาน ม.5 (จ่าขาด2-63) [ 20 ก.ค. 2563 ]162
1815 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลี่ หมู่ที่ 9 (จ่าขาด2-63) [ 20 ก.ค. 2563 ]127
1816 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (จ่าขาด2-63) [ 20 ก.ค. 2563 ]129
1817 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯตามโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก หมุ่ที่ 18 [ 16 ก.ค. 2563 ]121
1818 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯตามโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก หมุ่ที่ 18 [ 16 ก.ค. 2563 ]116
1819 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2563 ]122
1820 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คันคูบึงละหาน หมู่ที่ 4 (จ่าขาด2-63) [ 15 ก.ค. 2563 ]163
1821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]116
1822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]118
1823 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯตามโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก หมุ่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]111
1824 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]125
1825 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันอาหารว่างพรอ้มน้ำดื่ม ตามโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]167
1826 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2563 ]120
1827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2563 ]122
1828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับส่งวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2563 ]115
1829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2563 ]133
1830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครือ่งสแกนลายนิ้ว ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2563 ]123
1831 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ทะเบียน กค 532 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2563 ]124
1832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (งบฯ 63) [ 9 ก.ค. 2563 ]121
1833 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 4-18 (จ่าขาด2-63) [ 9 ก.ค. 2563 ]162
1834 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯตามโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก หมุ่ที่ 8 [ 9 ก.ค. 2563 ]124
1835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 [ 9 ก.ค. 2563 ]118
1836 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2563 ]118
1837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่่อลื่นโครงการไข้เลือดออกฯ หมู่ที่ 7 [ 8 ก.ค. 2563 ]121
1838 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]111
1839 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ ม.8 [ 8 ก.ค. 2563 ]108
1840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]127
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45หน้า 46|47|48|49|50