องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1965 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]122
1722 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]112
1723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงสายส่งน้ำดับเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]117
1724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]162
1725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด(ULV)ชนิดสะพายหลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]110
1726 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 7 (จ่ายขาด 2/2563) [ 9 ก.ย. 2563 ]114
1727 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(รอบ2) (จ่าขาด2-63 [ 8 ก.ย. 2563 ]124
1728 ประกาศการเปิดประมูลราคาเช่าตลาดและห้องน้ำตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]118
1729 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล.ภายในหมู๋บ้าน บ้านละหาน หมู่ที่ 1 (จ่ายขาด2-63) [ 3 ก.ย. 2563 ]122
1730 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ ม.3 [ 3 ก.ย. 2563 ]118
1731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]114
1732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถส่วนกลาง/รถบรรทุก (ดีเซล) (งปม.ปี 63) [ 1 ก.ย. 2563 ]119
1733 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกส่วนบุคคล(รถขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 1 ก.ย. 2563 ]126
1734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดวื้อครุภัณฑ์รถส่วนกลาง/รถบรรทุก(ดีเซล) [ 1 ก.ย. 2563 ]116
1735 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล พร้อมวางท่อระบายน้ำรางระบายน้ำและบ่อพัก ม.7 (จ่าขาด2-63) [ 31 ส.ค. 2563 ]112
1736 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ม.4 (จ่าขาด2-63) [ 31 ส.ค. 2563 ]121
1737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ถึงบ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 (จ่ายขาด 2/2563) [ 25 ส.ค. 2563 ]111
1738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่่อลื่นโครงการไข้เลือดออกฯ หมู่ที่ 3 [ 25 ส.ค. 2563 ]119
1739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คันคูบึงละหาน หมู่ที่ 4 [ 21 ส.ค. 2563 ]115
1740 ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]119
1741 ประกาศผุ้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมารถโดยสาร(รถตู้)พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]124
1742 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อของสมนาคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]146
1743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]119
1744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]119
1745 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินลงลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง หมู่ที่ 8,15 (จ่ายขาด3-63) [ 17 ส.ค. 2563 ]117
1746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มพร้อมอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2563 ]114
1747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการไข้เลือดออกฯ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2563 ]121
1748 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถส่วนกลาง/รถบรรทุก (ดีเซล) (งบฯ 63) [ 14 ส.ค. 2563 ]119
1749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มพร้อมอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2563 ]153
1750 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รถส่วนกลาง/รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน (จ่าขาด2-63) [ 6 ส.ค. 2563 ]121
1751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มพร้อมอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2563 ]120
1752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (จ่ายขาด 2/2563) [ 5 ส.ค. 2563 ]130
1753 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ถึงบ้านโนนจานหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ส.ค. 2563 ]116
1754 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2563 ]115
1755 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ ม.11 [ 31 ก.ค. 2563 ]122
1756 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ ม.11 [ 31 ก.ค. 2563 ]109
1757 ประกาศผุ้ชนะการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯม.7 [ 29 ก.ค. 2563 ]118
1758 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ ม.7 [ 29 ก.ค. 2563 ]114
1759 ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คันคูบึงละหาน หมู่ที่ 4 (จ่ายขาด 2/2563) [ 23 ก.ค. 2563 ]122
1760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ละหาน (งบฯ 63) [ 23 ก.ค. 2563 ]127
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44หน้า 45|46|47|48|49|50