องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1975 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุ (ดินลูกรัง,ดินถม) สำหรับซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 9 บ้านลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]101
1402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขุดและฝังกลบท่อระบายน้ำ สำหรับซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 9 บ้านลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]93
1403 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 พ.ย. 2564 ]97
1404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]93
1405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม อาหารว่างและวัสดุ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขการพัฒนาพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซาก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]106
1406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้กับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถพยาบาล EMS) ทะเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]98
1407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อตรวจหาเชื้อให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]90
1408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับตรวจหาเชื้อให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]98
1409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่าง น้ำดื่มและวัสดุอื่นๆ ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ อสม.ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]97
1410 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 18 [ 17 พ.ย. 2564 ]53
1411 ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมเสริมคันดินพร้อมลงลูกรัง สายมิยาซาว่า หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]61
1412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]148
1413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชน ในตำบลละหาน (การสานตะกร้าหวาย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]140
1414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชนในตำบลละหาน (การสานตะกร้าหวาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]113
1415 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกันกง จามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]108
1416 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านท่าศาลา เชื่อมบ้านโนนจาน [ 15 พ.ย. 2564 ]65
1417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]117
1418 ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของ อบต.ละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]121
1419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรมอเตอร์ไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนละนาม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]123
1420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกันกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]105
1421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบ Priming pump สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนละนาม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]122
1422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]107
1423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันคูบึงละหานชำรุด เสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 6,14,11,18 โดยวิธีคัดเลือก [ 10 พ.ย. 2564 ]106
1424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายโนนจาน - กะฮาด หมู่ที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก [ 10 พ.ย. 2564 ]107
1425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) ทะเบียน บพ 845 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]113
1426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเสริมคันดินพร้อมลงลูกรัง สายมิยาซาว่า หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]116
1427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]112
1428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถพยาบาล EMS)ทะเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]107
1429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อภาพถ่ายทางอากาศบริเวณบ้านลี่ หมู่ที่ 9 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2564 ]112
1430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง)ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2564 ]113
1431 ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 พ.ย. 2564 ]107
1432 ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]149
1433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2564 ]106
1434 ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาติดตะแกรงกันนกที่ทำการ อบต.ละหาน หมู่ที่ 1 ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (รายการตั้งใหม่) [ 5 พ.ย. 2564 ]138
1435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มตามโครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการเกิดโรคในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2564 ]104
1436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการเกิดโรคในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2564 ]105
1437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2564 ]142
1438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2564 ]101
1439 ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2564 ]57
1440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2564 ]152
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36หน้า 37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50