องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1965 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2564 ]102
1362 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายโนนจาน-กะฮาด หมู่ที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก [ 9 ธ.ค. 2564 ]51
1363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2564 ]97
1364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2564 ]105
1365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน นั่งสองตอนท้ายบรรทุก ทะเบียน กท 3843 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]126
1366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อบต.ละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]99
1367 ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมถนนลำคันฉู หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]68
1368 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 [ 3 ธ.ค. 2564 ]102
1369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]112
1370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]95
1371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรมตามโครงการกลุ่มทำขนมจีนน้ำยาต่อยอดขนมจีนตากแห้งและผลผลิตทางการเกษตรตากแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]100
1372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการกลุ่มทำขนมจีนน้ำยาต่อยอดขนมจีนตากแห้งและผลผลิตทางการเกษตรตากแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]101
1373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตามโครงการกลุ่มทำขนมจีนน้ำยาต่อยอดขนมจีนตากแห้งและผลผลิตทางการเกษตรตากแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]99
1374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาอบลมร้อนสำหรับใช้ในโครงการกลุ่มทำขนมจีนน้ำยาต่อยอดขนมจีนตากแห้งและผลผลิตทางการเกษตรตากแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]89
1375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลำคันฉู หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]107
1376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบครบวงจร ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]89
1377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ เพื่อร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]97
1378 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลำคันฉู หมู่ที่ 6 [ 30 พ.ย. 2564 ]99
1379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้อเมืองครบวงจร ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]94
1380 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 2 ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]122
1381 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมเสริมคันดินพร้อมลงลูกรัง สายมิยาซาว่า หมู่ที่ 8 ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]90
1382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]92
1383 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเต็นท์สำหรับสถานที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 (เขตเลือกตั้งที่ 15 หน่วยเลือกตั้งที่ 1) ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป ประจำปีงบป [ 24 พ.ย. 2564 ]91
1384 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเต็นท์สำหรับสถานที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 (เขตเลือกตั้งที่ 5 หน่วยเลือกตั้งที่ 1) ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป ประจำปีงบปร [ 24 พ.ย. 2564 ]88
1385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องสำรองไฟพร้อมอุปกรณ์ประจำศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป [ 24 พ.ย. 2564 ]96
1386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มพร้อมอาหารว่าง ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]98
1387 ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมคันคูบึงละหานชำรุด เสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 6,14,11,18 โดยวิธีคัดเลือก [ 23 พ.ย. 2564 ]61
1388 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (งปม.65) [ 23 พ.ย. 2564 ]93
1389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ลูกรัง) สำหรับซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 6,7,13,14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]95
1390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลาง อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชนในตำบลละหาน (การสานตะกร้าหวาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]95
1391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุ (ดินลูกรัง,ดินถม) สำหรับซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 9 บ้านลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]98
1392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขุดและฝังกลบท่อระบายน้ำ สำหรับซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 9 บ้านลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]90
1393 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 พ.ย. 2564 ]94
1394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]90
1395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม อาหารว่างและวัสดุ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขการพัฒนาพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซาก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]103
1396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้กับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถพยาบาล EMS) ทะเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]94
1397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อตรวจหาเชื้อให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]87
1398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับตรวจหาเชื้อให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]95
1399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่าง น้ำดื่มและวัสดุอื่นๆ ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ อสม.ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]94
1400 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 18 [ 17 พ.ย. 2564 ]50
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35หน้า 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50