องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1965 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชนในตำบลละหาน หลักสูตร "สุขภาพดีวิถีไทย"ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]53
1162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกไม้ตาย ไปห้วยเขมร หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]110
1163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]55
1164 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายถ่ำหมาใน หมู่ที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่3/2565) [ 27 มิ.ย. 2565 ]59
1165 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (จ่ายขาด3/65) [ 24 มิ.ย. 2565 ]53
1166 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองหญ้าข้าวนก-ดอนละนาม หมู่ที่ 4 (จ่ายขาด 3/65) [ 24 มิ.ย. 2565 ]87
1167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]58
1168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]56
1169 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนรถบรรทุกส่วนบุคคล(รถบรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) หมายเลขทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 24 มิ.ย. 2565 ]52
1170 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) หมายเลขทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 24 มิ.ย. 2565 ]102
1171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายถ่ำหมาใน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]54
1172 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อชุดอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ประจำปี พ.ศ.2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]70
1173 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ภาคเรียนที่ 1/2565 (ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565) [ 23 มิ.ย. 2565 ]56
1174 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 (จ่ายขาด3/65) [ 22 มิ.ย. 2565 ]91
1175 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายทางลัดไปบ่อขยะ หมู่ที่ 18 (จ่ายขาด3/65) [ 22 มิ.ย. 2565 ]56
1176 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (จ่ายขาด3/65) [ 22 มิ.ย. 2565 ]97
1177 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (จ่ายขาด3/65) [ 22 มิ.ย. 2565 ]92
1178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ ในตำบลละหาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]55
1179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ ในตำบลละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]55
1180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]49
1181 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกไม้ตาย ไปห้วยเขมร หมู่ที่ 1 (จ่ายขาด3/65) [ 17 มิ.ย. 2565 ]99
1182 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสานโนนสง่า-กะฮาด ช่วงที่2 หมู่ที่ 12 (จ่ายขาด3/65) [ 17 มิ.ย. 2565 ]71
1183 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 (จ่ายขาด3/65) [ 17 มิ.ย. 2565 ]49
1184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมาณผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]52
1185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เช็ค (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]57
1186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ทะเบียนครุภัณฑ์ เลขที่ 416-61-0112 [ 15 มิ.ย. 2565 ]52
1187 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยเขมร หมู่ที่ ๓ (จ่ายขาด ๓/๖๕) [ 15 มิ.ย. 2565 ]73
1188 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (จ่ายจาด ๓/๖๕) [ 15 มิ.ย. 2565 ]55
1189 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคันคูหนองขาลิ้น หมู่ที่ ๗ (จ่ายจาด ๓/๖๕) [ 15 มิ.ย. 2565 ]49
1190 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ (จ่ายขาด๓/๖๕) [ 15 มิ.ย. 2565 ]52
1191 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายถ่ำหมาใน หมู่ที่ ๕ (จ่ายขาด ๓/๖๕) [ 15 มิ.ย. 2565 ]107
1192 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ (จ่ายขาด ๓/๖๕) [ 15 มิ.ย. 2565 ]61
1193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ภาคเรียนที่ 1/2565 (ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65) [ 14 มิ.ย. 2565 ]63
1194 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ เลขที่ 416-60-0112 [ 10 มิ.ย. 2565 ]90
1195 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต อบต.ละหาน ภาคเรียนที่ 1/2565 (ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565) [ 10 มิ.ย. 2565 ]54
1196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) ทะเบียน บม 289 ชัยภูมิ [ 7 มิ.ย. 2565 ]84
1197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2565 ]93
1198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้า,พานดอกไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]65
1199 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) ทะเบียน บม 289 ชย. [ 31 พ.ค. 2565 ]65
1200 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้า,พานดอกไม้) [ 31 พ.ค. 2565 ]78
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30หน้า 31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50