องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1965 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ ในตำบลละหาน [ 11 ต.ค. 2566 ]21
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) [ 11 ต.ค. 2566 ]18
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 9 ต.ค. 2566 ]15
84 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับเครื่องจักรกลของสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิในการกำจัดวัชพืช จำนวน 1 รายการ [ 9 ต.ค. 2566 ]14
85 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) [ 5 ต.ค. 2566 ]18
86 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]37
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คนงาน สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกแพงพวย [ 3 ต.ค. 2566 ]21
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คนงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนละนาม [ 3 ต.ค. 2566 ]18
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คนงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านลี่ [ 3 ต.ค. 2566 ]16
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ทรายขี้เป็ด) สำหรับบรรจุกระสอบทรายเพื่อใช้เป็นแนวป้องกันแก้ไขปัญหาภัยน้ำท่วมฉับพลันในเขตพื้นที่ตำบลละหาน [ 3 ต.ค. 2566 ]19
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลละหาน [ 3 ต.ค. 2566 ]15
92 ประกาศแผนการซ่อมครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]0
93 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับบรรจุทรายเพื่อใช้เป็นแนวป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าในบ้านเรือนราษฎรและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากอุทกภัย จำนวน 2 รายการ [ 2 ต.ค. 2566 ]17
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระสอบทราย [ 2 ต.ค. 2566 ]18
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบทราย สำหรับบรรจุทรายเพื่อใช้เป็นแนวป้องกันแก้ไขปัญหาภัยน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ตำบลละหาน [ 2 ต.ค. 2566 ]24
96 ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]14
97 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]17
98 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน จัดซื้อไฟฟ้าโซ่ลาเซลล์พร้อมติดตั้งภายในตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 2 ต.ค. 2566 ]4
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 29 ก.ย. 2566 ]16
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 29 ก.ย. 2566 ]25
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 29 ก.ย. 2566 ]17
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 29 ก.ย. 2566 ]21
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองส่งเสริมการเกษตร) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 29 ก.ย. 2566 ]18
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 28 ก.ย. 2566 ]21
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต อบต.ละหาน ประจำเดือนปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 27 ก.ย. 2566 ]21
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]17
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]17
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]17
109 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) [ 27 ก.ย. 2566 ]17
110 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) [ 27 ก.ย. 2566 ]17
111 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) [ 27 ก.ย. 2566 ]17
112 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) [ 27 ก.ย. 2566 ]14
113 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองส่งเสริมการเกษตร) [ 27 ก.ย. 2566 ]15
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฎิบัติงานสถิติข้อมูลและบันทึกข้อมูล (กองคลัง) [ 27 ก.ย. 2566 ]17
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่า Solution ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบเช่ารายเดือน [ 27 ก.ย. 2566 ]20
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานขับรถขยะ [ 26 ก.ย. 2566 ]21
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ [ 26 ก.ย. 2566 ]17
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ [ 26 ก.ย. 2566 ]16
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาบริการบุคคลธรรมดำ ตำแหน่งพนักงานประจำรถดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 26 ก.ย. 2566 ]19
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ [ 26 ก.ย. 2566 ]9
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50