องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1975 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1001 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 [ 25 ส.ค. 2565 ]54
1002 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยเขมร หมู่ที่ 3 [ 25 ส.ค. 2565 ]64
1003 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซ่มถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 [ 25 ส.ค. 2565 ]72
1004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยและสถานศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 25 ส.ค. 2565 ]68
1005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยและสถานศึกษา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 25 ส.ค. 2565 ]62
1006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) สำหรับใช้ฉีดพ่นพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลละหาน [ 24 ส.ค. 2565 ]57
1007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลละหาน [ 24 ส.ค. 2565 ]51
1008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหลังเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 [ 24 ส.ค. 2565 ]50
1009 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]56
1010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมและสถานศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 24 ส.ค. 2565 ]50
1011 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆในตำบลละหาน [ 23 ส.ค. 2565 ]52
1012 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ภาคเรียนที่ 1/2565 (ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2565) [ 23 ส.ค. 2565 ]57
1013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าคลุมโต๊ะ) [ 23 ส.ค. 2565 ]64
1014 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี [ 23 ส.ค. 2565 ]48
1015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]50
1016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพตำบลละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]52
1017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนกุญแจประตูบานเลื่อนห้องกองคลัง [ 23 ส.ค. 2565 ]59
1018 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยและสถานศึกษา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 23 ส.ค. 2565 ]49
1019 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (จ่ายขาด3/65) [ 22 ส.ค. 2565 ]51
1020 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายห้วยกาหลง หมู่ที่ 3 (จ่ายขาด3/65) [ 22 ส.ค. 2565 ]53
1021 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อชุดอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]50
1022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 22 ส.ค. 2565 ]48
1023 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 (จ่ายขาด3/65) [ 19 ส.ค. 2565 ]47
1024 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (จ่ายขาด3/65) [ 19 ส.ค. 2565 ]53
1025 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (จ่ายขาด3/65) [ 19 ส.ค. 2565 ]54
1026 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองหญ้าข้าวนก-ดอนละนาม หมู่ที่ 4 (จ่ายขาด3/65) [ 19 ส.ค. 2565 ]57
1027 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 (e-bidding) [ 19 ส.ค. 2565 ]48
1028 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 (e-bidding) [ 19 ส.ค. 2565 ]70
1029 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (e-bidding) [ 19 ส.ค. 2565 ]63
1030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ถ่านไมค์ลอย) [ 19 ส.ค. 2565 ]50
1031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่กลุ่มสตรีและเยาวชน [ 19 ส.ค. 2565 ]60
1032 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่กลุ่มสตรีและเยาวชน [ 19 ส.ค. 2565 ]52
1033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่กลุ่มสตรีและเยาวชน [ 19 ส.ค. 2565 ]53
1034 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2565 ]57
1035 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) หมายเลขทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 18 ส.ค. 2565 ]56
1036 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 (จ่ายขาด 3/2565) [ 18 ส.ค. 2565 ]54
1037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายทำเนียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 18 ส.ค. 2565 ]54
1038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมค์ลอย) [ 18 ส.ค. 2565 ]53
1039 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนกุญแจประตูบานเลื่อนห้องกองคลัง [ 18 ส.ค. 2565 ]54
1040 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 (จ่ายขาด3/65) [ 17 ส.ค. 2565 ]69
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26หน้า 27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50