องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1965 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
961 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริตคอร์ปชั่นภาครัฐ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ [ 7 ก.ย. 2565 ]52
962 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริ [ 6 ก.ย. 2565 ]53
963 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริ [ 6 ก.ย. 2565 ]63
964 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและของสมนาคุณ ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง [ 6 ก.ย. 2565 ]64
965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกส่วนบุคคล(บรรทุกเฉพาะกิจ) (ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 6 ก.ย. 2565 ]57
966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริ [ 6 ก.ย. 2565 ]53
967 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อชุดอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม [ 6 ก.ย. 2565 ]60
968 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม [ 6 ก.ย. 2565 ]60
969 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 5 ก.ย. 2565 ]54
970 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) หมายเลขทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 2 ก.ย. 2565 ]54
971 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) หมายเลขทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 2 ก.ย. 2565 ]68
972 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ ในวันที่ 15 กันยายน 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]58
973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง [ 2 ก.ย. 2565 ]57
974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) [ 2 ก.ย. 2565 ]59
975 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดไมค์ประชุมดิจิตอล พร้อมติดตั้ง [ 2 ก.ย. 2565 ]61
976 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดไมค์ประชุมแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง [ 2 ก.ย. 2565 ]44
977 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 2 ก.ย. 2565 ]50
978 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 [ 1 ก.ย. 2565 ]55
979 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 [ 1 ก.ย. 2565 ]66
980 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง [ 31 ส.ค. 2565 ]58
981 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายห้วยกาหลง หมู่ที่ 3 [ 31 ส.ค. 2565 ]54
982 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 31 ส.ค. 2565 ]49
983 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง [ 31 ส.ค. 2565 ]52
984 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัฑณ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) [ 30 ส.ค. 2565 ]52
985 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง ในวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 30 ส.ค. 2565 ]56
986 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองคืการบริหารส่วนตำบลละหาน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]51
987 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 [ 29 ส.ค. 2565 ]49
988 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 [ 29 ส.ค. 2565 ]49
989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองหญ้าข้าวนก-ดอนละนาม หมู่ที่ 4 [ 29 ส.ค. 2565 ]54
990 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดกลบขยะพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าข้าวนก [ 26 ส.ค. 2565 ]55
991 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 [ 25 ส.ค. 2565 ]50
992 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยเขมร หมู่ที่ 3 [ 25 ส.ค. 2565 ]60
993 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซ่มถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 [ 25 ส.ค. 2565 ]69
994 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยและสถานศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 25 ส.ค. 2565 ]63
995 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยและสถานศึกษา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 25 ส.ค. 2565 ]59
996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) สำหรับใช้ฉีดพ่นพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลละหาน [ 24 ส.ค. 2565 ]53
997 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลละหาน [ 24 ส.ค. 2565 ]47
998 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหลังเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 [ 24 ส.ค. 2565 ]46
999 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]52
1000 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมและสถานศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 24 ส.ค. 2565 ]46
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25หน้า 26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50