องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1980 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มพร้อมอาหารว่าง ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]102
682 ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมคันคูบึงละหานชำรุด เสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 6,14,11,18 โดยวิธีคัดเลือก [ 23 พ.ย. 2564 ]65
683 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (งปม.65) [ 23 พ.ย. 2564 ]97
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ลูกรัง) สำหรับซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 6,7,13,14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]99
685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลาง อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชนในตำบลละหาน (การสานตะกร้าหวาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]99
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุ (ดินลูกรัง,ดินถม) สำหรับซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 9 บ้านลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]102
687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขุดและฝังกลบท่อระบายน้ำ สำหรับซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 9 บ้านลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]94
688 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 พ.ย. 2564 ]98
689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]94
690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม อาหารว่างและวัสดุ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขการพัฒนาพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซาก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]108
691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้กับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถพยาบาล EMS) ทะเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]99
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อตรวจหาเชื้อให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]91
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับตรวจหาเชื้อให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]99
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่าง น้ำดื่มและวัสดุอื่นๆ ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ อสม.ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]98
695 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 18 [ 17 พ.ย. 2564 ]54
696 ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมเสริมคันดินพร้อมลงลูกรัง สายมิยาซาว่า หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]62
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]151
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชน ในตำบลละหาน (การสานตะกร้าหวาย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]142
699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชนในตำบลละหาน (การสานตะกร้าหวาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]114
700 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกันกง จามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]109
701 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านท่าศาลา เชื่อมบ้านโนนจาน [ 15 พ.ย. 2564 ]66
702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]118
703 ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของ อบต.ละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]122
704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรมอเตอร์ไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนละนาม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]125
705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกันกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]106
706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบ Priming pump สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนละนาม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]123
707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]109
708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันคูบึงละหานชำรุด เสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 6,14,11,18 โดยวิธีคัดเลือก [ 10 พ.ย. 2564 ]108
709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายโนนจาน - กะฮาด หมู่ที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก [ 10 พ.ย. 2564 ]109
710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) ทะเบียน บพ 845 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]114
711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเสริมคันดินพร้อมลงลูกรัง สายมิยาซาว่า หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]117
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]113
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถพยาบาล EMS)ทะเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]109
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อภาพถ่ายทางอากาศบริเวณบ้านลี่ หมู่ที่ 9 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2564 ]113
715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง)ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2564 ]114
716 ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 พ.ย. 2564 ]109
717 ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]150
718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2564 ]107
719 ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาติดตะแกรงกันนกที่ทำการ อบต.ละหาน หมู่ที่ 1 ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (รายการตั้งใหม่) [ 5 พ.ย. 2564 ]139
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มตามโครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการเกิดโรคในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2564 ]106
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการเกิดโรคในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2564 ]106
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2564 ]143
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2564 ]102
724 ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2564 ]58
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2564 ]155
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2564 ]142
727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2564 ]105
728 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 26 ต.ค. 2564 ]107
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2564 ]100
730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 18 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ต.ค. 2564 ]142
731 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมเสริมคันดินพร้อมลงลูกรัง สายมิยาซาว่า หมู่ที่ 8 [ 21 ต.ค. 2564 ]126
732 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายโนนจาน-กะฮาด [ 20 ต.ค. 2564 ]107
733 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคันคูบึงละหานชำรุดเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 6,14,11,18 [ 20 ต.ค. 2564 ]120
734 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนคันคูบึงละหานชำรุดเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ ๖,๑๔,๑๑,๑๘ [ 20 ต.ค. 2564 ]117
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อป้องกันน้ำท่วม และการกัดเซาะภายในตำบลละหาน บ้านดอนละนาม หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2564 ]158
736 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการกัดเซาะภายในตำบลละหาน บ้านดอนละนาม หมู่ที่ ๑๑ [ 20 ต.ค. 2564 ]113
737 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 [ 15 ต.ค. 2564 ]116
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]114
739 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก)ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป [ 14 ต.ค. 2564 ]163
740 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายบอกเลือกตั้ง ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]113
741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำหรับการเลือกตั้ง (วัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]146
742 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศรับสมัครการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]110
743 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]109
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มพร้อมอาหารว่าง ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทัวไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]123
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]130
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]116
747 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป [ 6 ต.ค. 2564 ]116
748 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป [ 6 ต.ค. 2564 ]110
749 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยยาง [ 5 ต.ค. 2564 ]102
750 ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 ต.ค. 2564 ]106
751 ประกาศ เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 1 ต.ค. 2564 ]151
752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อบต.ละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]122
753 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต อบต.ละหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]107
754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเหมา Solution ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต แบบเช่ารายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]100
755 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]111
756 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 18 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ [ 21 ก.ย. 2564 ]105
757 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายห้วยเขมร หมู่ที่ 3 ตามงบประมาณจ่ายขาดเงิยสะสมครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]160
758 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 15 ก.ย. 2564 ]108
759 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน [ 13 ก.ย. 2564 ]129
760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านกันกง โดยวิธีคัดเลือก [ 7 ก.ย. 2564 ]127
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25