องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1975 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการเกิดโรคในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]24
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]55
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ [ 23 ก.พ. 2566 ]22
604 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 บ้านโคกแพงพวย จำนวน 5 สาย [ 23 ก.พ. 2566 ]20
605 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านโคกแพงพวย จำนวน 4 สาย [ 23 ก.พ. 2566 ]20
606 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยยาง จำนวน 9 สาย [ 23 ก.พ. 2566 ]23
607 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,2,17 บ้านละหาน จำนวน 6 สาย [ 23 ก.พ. 2566 ]24
608 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 [ 22 ก.พ. 2566 ]26
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 22 ก.พ. 2566 ]25
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ [ 22 ก.พ. 2566 ]33
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตตเตอรี่) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (ตู้นั่ง 4 ตอน) ทะเบียน นข 3486 ชัยภูมิ [ 22 ก.พ. 2566 ]33
612 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ) (ขยะแห้ง) หมายเลข ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 22 ก.พ. 2566 ]36
613 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการเกิดโรคในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ [ 22 ก.พ. 2566 ]26
614 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (ตู้นั่ง 4 ตอน) ทะเบียน นข 3486 ชัยภูมิ [ 21 ก.พ. 2566 ]26
615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน นั่งสองตอนท้ายบรรทุก ทะเบียน กท 3843 ชัยภูมิ [ 21 ก.พ. 2566 ]31
616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ห้องน้ำตลาดสด อบต.ละหาน [ 21 ก.พ. 2566 ]29
617 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ [ 21 ก.พ. 2566 ]29
618 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ [ 21 ก.พ. 2566 ]28
619 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 21 ก.พ. 2566 ]21
620 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน นั่งสองตอนท้ายบรรทุก ทะเบียน กท 3843 ชัยภูมิ [ 21 ก.พ. 2566 ]28
621 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (ตู้นั่ง 4 ตอน) ทะเบียน นข 3486 ชัยภูมิ [ 21 ก.พ. 2566 ]26
622 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เปิดภาคเรียน 2/2565 (1-31 มีนาคม 2566) [ 21 ก.พ. 2566 ]28
623 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ห้องน้ำตลาดสด อบต.ละหาน [ 20 ก.พ. 2566 ]28
624 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านโนนไฮ จำนวน 9 สาย [ 17 ก.พ. 2566 ]29
625 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จำนวน 7 สาย [ 17 ก.พ. 2566 ]30
626 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 (จ่ายขาด 3/2565) [ 17 ก.พ. 2566 ]28
627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน [ 17 ก.พ. 2566 ]22
628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 17 ก.พ. 2566 ]23
629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ทะเบียน 416-63-0119 [ 16 ก.พ. 2566 ]26
630 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 [ 16 ก.พ. 2566 ]32
631 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 16 ก.พ. 2566 ]26
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านกันกง [ 15 ก.พ. 2566 ]30
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี [ 15 ก.พ. 2566 ]41
634 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑,๒,๑๗ บ้านละหาน จำนวน ๖ สาย (จ่ายขาด 2/2566) [ 14 ก.พ. 2566 ]26
635 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกแพงพวย จำนวน ๕ สาย (จ่ายขาด 2/2566) [ 14 ก.พ. 2566 ]33
636 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านโคกแพงพวย จำนวน ๔ สาย (จ่ายขาด 2/2566) [ 14 ก.พ. 2566 ]32
637 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยยาง จำนวน ๙ สาย (จ่ายขาด 2/2566) [ 14 ก.พ. 2566 ]32
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม [ 14 ก.พ. 2566 ]32
639 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี [ 14 ก.พ. 2566 ]26
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม [ 14 ก.พ. 2566 ]25
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50