องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1975 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถแทร็กเตอร์ ทะเบียน ตง 3103 ชัยภูมิ [ 19 มิ.ย. 2566 ]28
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ [ 19 มิ.ย. 2566 ]19
343 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ [ 19 มิ.ย. 2566 ]12
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ [ 16 มิ.ย. 2566 ]15
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ [ 16 มิ.ย. 2566 ]13
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานการศึกษา) [ 16 มิ.ย. 2566 ]16
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ทำประกาศนียบัตร สำหรับมอบให้นักกีฬาที่เข้าร่วมเข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลละหาน ประจำปี 2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]21
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดเตรียมสถานที่ใช้ในพิธีเปิดงานกีฬา และใช้ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลละหาน ประจำปี 2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]21
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย [ 15 มิ.ย. 2566 ]15
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ [ 15 มิ.ย. 2566 ]21
351 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(โทรโข่ง) จำนวน 1 รายการ [ 15 มิ.ย. 2566 ]24
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ [ 14 มิ.ย. 2566 ]14
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ [ 14 มิ.ย. 2566 ]15
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลละหาน ปี 2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]14
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลละหาน ประจำปี ๒๕๖๖ [ 14 มิ.ย. 2566 ]13
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลละหาน ประจำปี ๒๕๖๖ [ 14 มิ.ย. 2566 ]14
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการฝึกทักษะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อประกอบอาชีพการเกษตร "การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" [ 14 มิ.ย. 2566 ]18
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลละหาน ประจำปี 2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]14
359 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลละหาน ประจำปี 2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]11
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0028 (ห้องประชุม) , 420-64-0036 (กองช่าง) จำนวน 2 เครื่อง [ 13 มิ.ย. 2566 ]15
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ห้องน้ำตลาดสด อบต.ละหาน [ 13 มิ.ย. 2566 ]20
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ [ 13 มิ.ย. 2566 ]12
363 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ ในตำบลละหาน [ 13 มิ.ย. 2566 ]17
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ [ 13 มิ.ย. 2566 ]14
365 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖) [ 12 มิ.ย. 2566 ]16
366 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายหนองมะเขือ [ 12 มิ.ย. 2566 ]12
367 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน [ 12 มิ.ย. 2566 ]12
368 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงลูกรัง สายหาดแตงโม [ 12 มิ.ย. 2566 ]14
369 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายทางเข้าบ่อขยะ [ 12 มิ.ย. 2566 ]14
370 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 [ 12 มิ.ย. 2566 ]16
371 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ [ 12 มิ.ย. 2566 ]13
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ [ 12 มิ.ย. 2566 ]12
373 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 9 มิ.ย. 2566 ]19
374 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (จ่ายขาด 3/2566) [ 9 มิ.ย. 2566 ]15
375 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ [ 9 มิ.ย. 2566 ]14
376 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ห้องน้ำตลาดสด อบต.ละหาน [ 9 มิ.ย. 2566 ]16
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกแพงพวย [ 9 มิ.ย. 2566 ]14
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 คน (ตู้นั่งสี่ตอน) ทะเบียน นข 3486 ชัยภูมิ [ 7 มิ.ย. 2566 ]16
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 7 มิ.ย. 2566 ]13
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2566) [ 7 มิ.ย. 2566 ]17
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50