องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1902 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 (งปม) [ 19 ก.พ. 2567 ]0
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (สายอุโมงค์) (งปม) [ 19 ก.พ. 2567 ]0
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (งปม) [ 13 ก.พ. 2567 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีอิเล็กประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.พ. 2567 ]1
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (งปม.67) [ 12 ก.พ. 2567 ]0
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 7 ก.พ. 2567 ]1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.พ. 2567 ]1
8 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ม.ค. 2567 ]1
9 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ม.ค. 2567 ]1
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 (งปม67) [ 17 ม.ค. 2567 ]1
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2566) [ 12 ม.ค. 2567 ]2
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (งปม67) [ 11 ม.ค. 2567 ]2
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (งปม67) [ 8 ม.ค. 2567 ]2
14 ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]14
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15 [ 21 พ.ย. 2566 ]4
16 ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]3
17 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566) [ 16 ต.ค. 2566 ]14
18 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับเครื่องจักรกลของสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิในการกำจัดวัชพืช จำนวน 1 รายการ [ 12 ต.ค. 2566 ]18
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับเครื่องจักรกลของสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิในการกำจัดวัชพืช จำนวน 1 รายการ [ 12 ต.ค. 2566 ]15
20 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ ในตำบลละหาน [ 11 ต.ค. 2566 ]21
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ ในตำบลละหาน [ 11 ต.ค. 2566 ]20
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) [ 11 ต.ค. 2566 ]17
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 9 ต.ค. 2566 ]14
24 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับเครื่องจักรกลของสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิในการกำจัดวัชพืช จำนวน 1 รายการ [ 9 ต.ค. 2566 ]13
25 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) [ 5 ต.ค. 2566 ]17
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คนงาน สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกแพงพวย [ 3 ต.ค. 2566 ]19
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คนงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนละนาม [ 3 ต.ค. 2566 ]17
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คนงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านลี่ [ 3 ต.ค. 2566 ]15
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ทรายขี้เป็ด) สำหรับบรรจุกระสอบทรายเพื่อใช้เป็นแนวป้องกันแก้ไขปัญหาภัยน้ำท่วมฉับพลันในเขตพื้นที่ตำบลละหาน [ 3 ต.ค. 2566 ]18
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลละหาน [ 3 ต.ค. 2566 ]14
31 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับบรรจุทรายเพื่อใช้เป็นแนวป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าในบ้านเรือนราษฎรและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากอุทกภัย จำนวน 2 รายการ [ 2 ต.ค. 2566 ]16
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระสอบทราย [ 2 ต.ค. 2566 ]17
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบทราย สำหรับบรรจุทรายเพื่อใช้เป็นแนวป้องกันแก้ไขปัญหาภัยน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ตำบลละหาน [ 2 ต.ค. 2566 ]22
34 ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]13
35 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]16
36 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน จัดซื้อไฟฟ้าโซ่ลาเซลล์พร้อมติดตั้งภายในตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 2 ต.ค. 2566 ]3
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 29 ก.ย. 2566 ]15
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 29 ก.ย. 2566 ]24
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 29 ก.ย. 2566 ]16
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 29 ก.ย. 2566 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48