องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2566 [ 21 พ.ย. 2566 ]3
2 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 24 ต.ค. 2566 ]19
3 บทความ เอกสารการทำประชาคม [ 9 ก.ย. 2565 ]57
4 บทความ ความเห็นของพนักงานอัยการ [ 9 ก.ย. 2565 ]60
5 บทความ ขอข้อมูลทะเบียนราษฎร [ 9 ก.ย. 2565 ]59
6 บทความ ขอรายชื่อชาติพันธุ์ [ 9 ก.ย. 2565 ]63
7 บทความ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 9 ก.ย. 2565 ]58
8 ฐานข้อมูล ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.ละหาน ปีงบประมาณ 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]88
9 ฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 [ 25 พ.ค. 2565 ]22
10 ฐานข้อมูลข่าวตลาดและรายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]20
11 บทความ สรปผลทางจิตเวช [ 8 ก.พ. 2565 ]136
12 บทความ ขอรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย [ 8 ก.พ. 2565 ]134
13 บทความ ตำแหน่งอะไร ทำไมบำนาญเยอะจัง [ 8 ก.พ. 2565 ]139
14 บทความ บัญชีรายรับรายจ่าย ของโรงเรียน [ 8 ก.พ. 2565 ]135
15 บทความ ใครขออนุญาตินำเข้าสัตว์น้ำ [ 8 ก.พ. 2565 ]137
16 บทความเรื่อง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้มั้ย [ 8 ก.ค. 2564 ]186
17 บทความเรื่องใครพิจารณาเรื่องของผม [ 8 ก.ค. 2564 ]178
18 บทความเรื่อง อยากได้เอกสารในสำนวนคดี [ 8 ก.ค. 2564 ]186
19 บทความเรื่อง รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน [ 8 ก.ค. 2564 ]221
20 บทความเรื่อง ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว [ 8 ก.ค. 2564 ]219
21 แผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 24 พ.ค. 2564 ]187
22 การรณรงค์มาตรการการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]90
23 คู่มือ นิติกร อบต.ละหาน [ 3 พ.ค. 2564 ]186
24 รณรงค์การประหยัดพลังงาน [ 1 เม.ย. 2564 ]123
25 ฐานข้อมูลตลาดสด อบต.ละหาน [ 1 ก.พ. 2564 ]118
26 ฐานข้อมูล ตลาดสุขใจ [ 1 ก.พ. 2564 ]104
27 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]132
28 แผนปฏิบัติงานกำหนดการกำจัดผักตบชวา ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]101
29 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลละหานว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ค. 2563 ]187
30 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลละหานว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ค. 2563 ]192
31 การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่นและระเบียบกฏหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง [ 16 ก.ค. 2563 ]209
32 ข้อมูลที่สาธารณะประโยชน์ในตำบลละหาน [ 16 ก.ค. 2563 ]220
33 พรบ.จัดตั้ง อบต.ละหาน [ 16 ก.ค. 2563 ]194
34 ข้อมูลขั้นตอนกระบวนการร้องทุกข์ [ 16 ก.ค. 2563 ]222
35 แผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 13 ม.ค. 2563 ]185
36 ผลการสำรวจความพึงพอใจ 2565 [ 1 ม.ค. 2563 ]23
37 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 11 พ.ย. 2562 ]194
38 แผนพัฒนาสุขภาพ ปี 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]210
39 ฐานข้อมูลตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 4 ก.พ. 2562 ]183
40 แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ปี พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 14 ม.ค. 2562 ]183
 
หน้า 1|2