องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 3251 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม้วน) [ 20 ก.พ. 2567 ]0
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 (งปม) [ 19 ก.พ. 2567 ]0
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (สายอุโมงค์) (งปม) [ 19 ก.พ. 2567 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) [ 19 ก.พ. 2567 ]0
5 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล(รถดับเพลิง) ทะเบียน บม 289 ชย [ 19 ก.พ. 2567 ]0
6 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ) (ขยะแห้ง)ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 19 ก.พ. 2567 ]0
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น-ท้องที่สัมพันธ์ ประจำปี 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]0
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถแทร็กเตอร์ ทะเบียน ตง 3103 ชัยภูมิ [ 16 ก.พ. 2567 ]0
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป [ 16 ก.พ. 2567 ]0
10 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ [ 15 ก.พ. 2567 ]0
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บของ/ตู้เก็บเอกสาร [ 14 ก.พ. 2567 ]0
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโคกแพงพวย [ 14 ก.พ. 2567 ]0
13 ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]0
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว) [ 13 ก.พ. 2567 ]0
15 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) [ 13 ก.พ. 2567 ]0
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง"ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการเกิดโรคในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]0
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (งปม) [ 13 ก.พ. 2567 ]0
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีอิเล็กประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.พ. 2567 ]0
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (งปม.67) [ 12 ก.พ. 2567 ]0
20 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว) [ 10 ก.พ. 2567 ]0
21 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถแทร็กเตอร์ ทะเบียน ตง 3103 ชัยภูมิ [ 9 ก.พ. 2567 ]0
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้งตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป [ 8 ก.พ. 2567 ]0
23 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 7 ก.พ. 2567 ]1
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 คน (ตู้นั่งสี่ตอน) ทะเบียน นข 3486 ชัยภูมิ [ 6 ก.พ. 2567 ]0
25 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.พ. 2567 ]1
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ [ 5 ก.พ. 2567 ]1
27 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการเกิดโรคในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]0
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 2 ก.พ. 2567 ]1
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 1 ก.พ. 2567 ]1
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชนในตำบลละหาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชนยั่งยืน (ฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพ) [ 1 ก.พ. 2567 ]1
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และประชาชนในตำบลละหาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชนยั่งยืน (ฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพ) [ 1 ก.พ. 2567 ]1
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชน ในตำบลละหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชน ยั่งยืน ฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพ) [ 1 ก.พ. 2567 ]1
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์รับ - ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน [ 1 ก.พ. 2567 ]1
34 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 31 ม.ค. 2567 ]1
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 [ 31 ม.ค. 2567 ]1
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 31 ม.ค. 2567 ]1
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็ง ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น-ท้องที่สัมพันธ์ ประจำปี 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]0
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าเย็น ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น-ท้องที่สัมพันธ์ ประจำปี 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]0
39 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ [ 30 ม.ค. 2567 ]2
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82