องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 139 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]11
2 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]3
3 ประกาศการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฎิบัติราชการ [ 22 ม.ค. 2567 ]9
4 ประกาศกำหนดอัตราค่าป่ายในเขตองค์การบริหาร่สวนตำบลละหาน ประจำปี 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]7
5 ประกาศให้ผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายประจำปี 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]18
6 ประกาศรายชื่อผู้มาชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2566 [ 26 ธ.ค. 2566 ]16
7 ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]27
8 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]49
9 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]58
10 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเินนการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]23
11 ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 [ 7 พ.ย. 2566 ]58
12 ประกาศรายชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ปี 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]0
13 ประกาศรายชื่อผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]125
14 ประกาศรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]45
15 ประกาศรายชื่อผู้ชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]50
16 ประกาศรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]40
17 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่า เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน [ 2 ต.ค. 2566 ]58
18 ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]16
19 ประกาศรายชื่อผู้มาชำระค่าธรรมเนียมใบประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 ต.ค. 2566 ]5
20 ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตลาดประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]4
21 ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายที่ต้องมาชำระค่าธรรมเนียมใบประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]4
22 ประกาศรายชื่อผู้มาชำระเนียมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]3
23 ประกาศรายชื่อข่ายผู้ชำระค่าธรรเมนียมตลาด ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 ต.ค. 2566 ]0
24 ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายชำระค่าธรรมเนียมสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 ต.ค. 2566 ]0
25 ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายชำระค่ษธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้า ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี พ.ศ.2567 [ 1 ต.ค. 2566 ]0
26 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]84
27 ประกาศรายชื่อผู้ชำระภาษีค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]16
28 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 ก.ย. 2566 ]5
29 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการออกสำรวจกิจการที่เป็นพาณิชย์ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]52
30 ประชาสัมพันธ์โครงการออกสำรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 30 ส.ค. 2566 ]41
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ 2) [ 29 มิ.ย. 2566 ]88
32 ประกาศแจ้งประเมินภาษีที่ดนและสิ่งปลูกส้ราง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 22 มิ.ย. 2566 ]80
33 ประกาศระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลละหานว่าด้วยตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน พ.ศ.2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]166
34 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3อ.บ.ต.ละหาน) ปี 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]218
35 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3อ.บ.ต.ละหาน) ปี 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]67
36 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]49
37 ประกาศแจ้งราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566(แบบราคาประเมินทุนทรัพย์อบต.ละหาน) [ 16 ม.ค. 2566 ]213
38 ประกาศแจ้งราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]170
39 ประกาศช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างและภาษีป้ายขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ปี2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]58
40 ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]93
 
หน้า 1|2|3|4