องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน


 เกษตรกรรมยั่งยืน อุตสาหกรรมก้าวหน้า แหล่งท่องเที่ยวบึงละหาน ชุมชนมีความสุข

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

จากวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน สามารถกำหนดพันธกิจการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลละหานได้ 7 ด้าน ดังนี้

พันธกิจที่ 1 การส่งเสริมจัดให้มีสวัสดิการเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาส จัดให้มีสาธารณูปโภคเช่น อาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม และซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์(จปฐ.) ส่งเสริมและสนับสนุน จัดหาเงินทุน วัสดุและอุปกรณ์กลุ่มอาชีพ การจัดฝึกอบรมและการศึกษาดูงานการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 2 การจัดทำแผนการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กวัยก่อนประถมได้รับอาหารเสริม (นม)และอาหารกลางวัน ส่งเสริมเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา 1-6  ได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมประกวดแข็งขันวิชาการของสถานศึกษา  สนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนบริการด้านสุขภาพ สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ สนับสนุนกิจกรรมดูแลสุขภาพประชาชนของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์และบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669  ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกาย ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี สนับสนุนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบล ส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี อนุรักษ์ศาสนสถาน โบราณวัตถุ โบราณสถานของชุมชน

พันธกิจที่ 3 การจัดทำและบำรุงรักษา ทางเท้า ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง จัดทำและบำรุงรักษาถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนทางการเกษตร จัดทำและบำรุงรักษาท่าเทียบเรือ ท่าข้าม สะพานลอยและที่จอดรถ จัดทำและบำรุงรักษาทางระบายน้ำทุกหมู่บ้าน จัดทำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าและขยายเขตท่อส่งน้ำแรงดันสู่พื้นที่ทำการเกษตร จัดทำและบำรุงรักษาบ่อน้ำ ฝาย และขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ จัดให้มีระบบสื่อสาร เสียงตามสาย ระบบอินเตอร์เน็ต

พันธกิจที่ 4 การพัฒนาท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบึงละหานและจัดให้มีสถานที่พักและบ้านพักโฮมสเตย์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงละหาน ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมมักคุเทศ จัดให้มีศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองสินค้าที่ระลึกจากบึงละหาน สนับสนุนผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว จัดให้มีแพร เรื่องบริการนักท่องเที่ยว

พันธกิจที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมครัวเรือน ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำผังเมือง ควบคุมอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและครัวเรือน ส่งเสริมและสนับสนุนการการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพยกระดับฝีมือแรงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

พันธกิจที่ 6 การส่งเสริมสังคมอยู่ดี การส่งเสริมและสนับสนุนรณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติดและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ จัดให้มีกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมรักษาความสงบภายในของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

พันธกิจที่ 7 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลดปริมาณขยะมูลฝอย จัดให้มีสถานที่ทิ้งขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่กำจัดขยะมูล จัดทำและบำรุงรักษาระบบกำจัดน้ำเสียจากชุมชน จัดทำและบำรุงรักษาไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ น้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ป่าชุมชน จัดทำและบำรุงรักษาตลาดชุมชน จัดให้มีอาคารสถานที่สำนักงานให้บริการที่สะดวกสบายและสวยงาม