องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

              
ประวัติความเป็นมา

             ตำบลละหานตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  2473  มีอายุร่วม  85  ปี  ซึ่งสันนิษฐานว่าชุมชนนี้น่าจะมีอายุกว่าร้อยปี  เนื่องจากในสมัยก่อนมีราษฎรกลุ่มหนึ่ง     ได้อพยพจากบ้านแพะหัวปลวก   จังหวัดสระบุรี   โดยการนำของหัวหน้ากลุ่มได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลละหาน  เนื่องจากเห็นว่าตำบลละหานนี้เป็นทำเลพื้นที่  ที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพได้  เพราะพื้นที่บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์  มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่  คือ  บึงละหาน  ซึ่งเหมาะแก่การทำการเกษตร  ได้แก่  การปลูกข้าวนาปี  และข้าวนาปรัง  อีกทั้งยังเต็มไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด  เป็นแหล่งทำมาหากินและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน  ต่อมาเมื่อประชากรในตำบลละหานเพิ่มขึ้นก็ได้มีการขยายพื้นที่ทำกินไปในบริเวณใกล้เคียง  ทำให้ตำบลละหานได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นตำบลขนาดใหญ่    โดยการนำของขุนภักดีคำแหง  ซึ่งเป็นกำนันคนแรกและมีกำนันคนต่อมาตามลำดับได้แก่  ขุนภักดีโก๊ก,  หมื่นสมพงษ์  พิพัฒน์,  กำนันสอน  ขยันการ,  กำนันพงษ์ศักดิ์  ดีธรรม,  กำนันหลาย   ชำนาญกุล,  กำนันฉัตรชัย  เลิศศุภภัทรากุล ( กำนันคนปัจจุบัน )

                องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่   2   มีนาคม  พ.ศ. 2538  ซึ่งเดิมเป็นสภาตำบลละหาน  โดยมีทำเนียบผู้บริหารดังนี้

                1.  นายพงษ์ศักดิ์   ดีธรรม  2539-2546

                2.  นางสาวบานเย็น   พรหมภักดี   2546-2550

                3.  นายพงษ์ศักดิ์   ดีธรรม    2550-2554

                4.  นางสาวบานเย็น   พรหมภักดี  30 พ.ย. 2554 - 30 ก.ย.2564

                5.  นายธัชทร ประภากรแก้วรัตน์  20 พ.ย. 2564-