องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

              
ประวัติความเป็นมา

             ตำบลละหานตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  2473  มีอายุร่วม  85  ปี  ซึ่งสันนิษฐานว่าชุมชนนี้น่าจะมีอายุกว่าร้อยปี  เนื่องจากในสมัยก่อนมีราษฎรกลุ่มหนึ่ง     ได้อพยพจากบ้านแพะหัวปลวก   จังหวัดสระบุรี   โดยการนำของหัวหน้ากลุ่มได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลละหาน  เนื่องจากเห็นว่าตำบลละหานนี้เป็นทำเลพื้นที่  ที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพได้  เพราะพื้นที่บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์  มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่  คือ  บึงละหาน  ซึ่งเหมาะแก่การทำการเกษตร  ได้แก่  การปลูกข้าวนาปี  และข้าวนาปรัง  อีกทั้งยังเต็มไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด  เป็นแหล่งทำมาหากินและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน  ต่อมาเมื่อประชากรในตำบลละหานเพิ่มขึ้นก็ได้มีการขยายพื้นที่ทำกินไปในบริเวณใกล้เคียง  ทำให้ตำบลละหานได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นตำบลขนาดใหญ่    โดยการนำของขุนภักดีคำแหง  ซึ่งเป็นกำนันคนแรกและมีกำนันคนต่อมาตามลำดับได้แก่  ขุนภักดีโก๊ก,  หมื่นสมพงษ์  พิพัฒน์,  กำนันสอน  ขยันการ,  กำนันพงษ์ศักดิ์  ดีธรรม,  กำนันหลาย   ชำนาญกุล,  กำนันฉัตรชัย  เลิศศุภภัทรากุล ( กำนันคนปัจจุบัน )

                องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่   2   มีนาคม  พ.ศ. 2538  ซึ่งเดิมเป็นสภาตำบลละหาน  โดยมีทำเนียบผู้บริหารดังนี้

                1.  นายพงษ์ศักดิ์   ดีธรรม  ตำแหน่ง  ประธานกรรมการบริหาร 

                2.  นายพงษ์ศักดิ์   ดีธรรม   ตำแหน่ง  ประธานกรรมการบริหาร  ดำรงตำแหน่งเมื่อ  วันที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2538 – วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2542

                3.  นางสาวบานเย็น   พรหมภักดี   ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ดำรงตำแหน่งเมื่อ  วันที่  15  กันยายน  พ.ศ. 2542  ถึง  วันที่  22  สิงหาคม  2550

                4.  นายพงษ์ศักดิ์   ดีธรรม   ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ดำรงตำแหน่งเมื่อ  วันที่  17  ตุลาคม  พ.ศ. 2550  ถึง  วันที่  30  กันยายน  2554

                5.  นางสาวบานเย็น   พรหมภักดี   ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ดำรงตำแหน่งเมื่อ  วันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2554 ถึง  ปัจจุบัน