องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
สำนักปลัด หน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาวภัทรสุดา  ปัญญาวงค์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ