องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร


 
นางสุดาวดี  ละอองเอี่ยม 
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 
 
 
นางสาวอนงค์นาถ  เวหน นายปริญญา  แสงประสิทธิ์ นายวุฒิชัย  พระภูมิ   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานประจำเครื่องสูบน้ำ คนงานประจำเครื่องสูบน้ำ
 
 
 
 นายพรมมา  เขตบำรุง นายสมภาน  ม่วงเพชร
นายอมร  เติมพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ  พนักงานจ้างเหมาบริการ