องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
นางสาวธนาพร รอดเวียง
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสุขาภิบาล
   
 
 นายเจริญ  คำแก้ว นายดนตรี  ชัยเสนา นายชัยณรงค์  บัวศิลา
 พนักงานขับรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
   
 นายสมบูรณ์  แจ้งสงคราม นายสุวรรณ์  สีโนนทอง นายพิทักษ์  คงดี
 คนงานประจำรถขยะ พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นายนิรุตต์  ภิรมย์ไทย นางสาวสุนิตา  ประวันเตา นางสาวธัญญากร  จรรยา
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ  พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นายวราวุธ สุวรรณราช นายอาทิตย์ แวดสันเทียะ นายธรรมฤทธิ์ สิงห์แก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 

นายธวัชชัย สีวันพิมพ์
 

พนักงานจ้างเหมาบริการ