องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
สำนักปลัด งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
นางสาววรลักษณ์  แอ่งบัวใหญ่
หัวหน้าสำนักปลัด งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางหนึ่งฤทัย เฟสูงเนิน นางสาวอุทัย  สีมาวงษ์ นางสายบัว  เนตรขันธ์ นางวารี  จันทร์เจริญ
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
นางสาววรไลลักษณ์  หมั่นธรรม
นางสาวสนธิยา  ดาโม้
นางหนูน้อย  ทุมพันธ์
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ ครู
นางบุญเริง  อาจกล้า   
นางอัมพร  ดิเรกศิลป์
(ว่าง) นางสาวมานิดา  สมพงษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปภาวดี  ธนะรัตน์
นางสาวอุบลศิริ  จันทร์สิงห์


พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ