องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ๒) แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๓) แผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ