องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
กองช่าง

 
นายอุดม  คงกันกง
นักบริหารงานช่าง
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
 
  นายวิฑูรย์  พิกุล -ว่าง-
  นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธา
   

นายทรงพร  สุวรรณภาพ
นายสรวิชญ์  ดีชัย
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานสนาม
คนงานสนาม
   
 นายเทียนชัย  มณีนุษย์ นายชัยอนันต์ เธียรประดับสุข นายเกรียงไกร กาฬปักษิณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ