องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
กองคลัง

 
นางสาวพิมพ์ใจ  สุขจำนงค์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
 นางอมรา  เจริญเขตร์  -ว่าง-
 นางสาวสุพรรณี  เพ็งพูน
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
   

 
 -ว่าง-
นางสาวปวริศา  อยู่ภักดี 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 นางสาวยุพิน  กาฬปักษิณ นางสาวณิชกุล  สุขจำนงค์  นางสาวอุมาภรณ์  เธียรประดับสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการส่วนการคลัง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

นางสาวมลชญา เคียงจัตุรัส นางสาวดวงพร  เพ็งพูน
นางสาวลลิตา  นะหุตานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


 
นางสาววรรณิศา  สีละหาน
นางสาวพรพิมล สุขจำนงค์
 นางสาวนฤมล เบียดขุนทด
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
นางสาวเกวลี ชำนาญ
 นายชินวุฒิ สุขจำนงค์
 
 พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ