องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
นางสาววรลักษณ์  แอ่งบัวใหญ่
หัวหน้าสำนักปลัด
 

 
 
นายระวิน  เครือธนาวิทย์ สิบเอกอำนาจ  พงศ์สุวรรณ
นางสาวสิริวรรณ  บุตวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 
 
 
(ว่าง)

นางสาวนิชาภา  สำรองพันธ์
นิติกร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
 
พันจ่าเอกวีระ  สำนักโนน
นางสาวเอมอร  บุบผามาโล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
นางสาวรัชดาภรณ์  วงษ์เบี้ยสัจจ์ นางสุพรพรรณ  ใจแจ่ม นางสาวโสภิดา  ภักดี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายเพชรพิษณุ  หวันแทน  นายอุทิศ โจมจันทึก นายชาติชาย  สูบโคกสูง
พนักงานขับรถดับเพลิง  คนงานประจำรถดับเพลิง คนงานประจำรถดับเพลิง
     
นางคิม  พาสังข์ นายนันทวัฒน์  สิทธิอมรศิลป์ นายชาคริสต์  โนนตาเถร
 พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ