องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นางสมคิด  เที่ยงมาก
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
โทร. 088-3774104

 
 
นางสาววรลักษณ์  แอ่งบัวใหญ่  นางสาวพิมพ์ใจ  สุขจำนงค์
 นายอุดม  คงกันกง
หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.091-0170855
โทร.089-8461490
โทร.085-8567172
 

นางสาววรลักษณ์  แอ่งบัวใหญ่ นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม นางสุดาวดี  ละอองเอี่ยม 
หัวหน้าสำนักปลัด งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร.091-0170855 โทร.098-4160785
โทร.098-4160785