องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.

นายวิทูรย์  อ่อนสกุล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

นายปรีชา  ชนะชัย นางสมคิด  เที่ยงมาก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 
 
 
 
นายนรินทร์  เสี่ยงบุญ
นายสุรชา  บัวศิลา
นายนิกร  จรแก้ว
นางสำอาง  จันตา
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๒
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๔
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๕
นายสายชล  ขวัญบุญจันทร์ นางอนงค์ สุวรรณบูรณ์ นายประนอม  พันธ์เดช นายแก่น  เงินมาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๖ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๘ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๙ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑o
นายวิชา  มาตย์บัวใหญ่ นายประสิทธิ์  หลอดทอง นายสมหมาย เคียงจัตุรัส
นายจักรพันธ์  สุจิตรประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑๓ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑๔
       
นายสุรศักดิ์  ผาเบ้า
นายปรีชา  ชนะชัย นายสมภาส  ดาโม้ นางกงจักร  จอกสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑๕ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑๖ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑๗ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑๘