องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
คณะผู้บริหารนายธัชทร  ประภากรแก้วรัตน์
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.099-7893561


นายชัย  ทุมพันธ์   
นายนคร  นิยุตรานนท์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-9474514
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-9763665

นางสุมาลี  ดีชัย
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.088-3730211


ฝ่ายข้าราชการประจำ


 
นางสมคิด  เที่ยงมาก
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
โทร. 088-3774104

 
 
นางสาววรลักษณ์  แอ่งบัวใหญ่  นางสาวพิมพ์ใจ  สุขจำนงค์
 นายอุดม  คงกันกง
หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.091-0170855
โทร.089-8461490
โทร.085-8567172
 

นางสาววรลักษณ์  แอ่งบัวใหญ่ นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม นางสุดาวดี  ละอองเอี่ยม 
หัวหน้าสำนักปลัด งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร.091-0170855 โทร.098-4160785
โทร.098-4160785