องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมบ้านเด็กยากไรและด้อยโอกาส ตำบลละหาน


วันที่ 26 กันยายน 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมเด็กยากไร้และด้อยโอกาสตำบลละหาน   ตามโครงการรับ-ส่งนักเรียน ศพด.อบต.ละหาน ประจำปีงบประมาณ 2563