องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมบ้านเด็กยากไรและด้อยโอกาส ตำบลละหาน


วัน พฤหัสบดี  ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2562  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  เพื่อจัดหารถรับ - ส่งนักเรียน ศพด.อบต.ละหาน  ประจำปีงบประมาณ 2563
2021-10-08
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-24
2021-06-18
2021-06-10
2021-06-09
2021-06-09
2021-05-28