องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่


วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาน ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ควบคู่กับส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อศักยภาพในการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ณ อุทยานการเรียนรู้สิรินธร มทส.