องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปลูกมันสัปะหังแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง


หลักสูงการเพิ่มประสิทธิาพมันสับปปะหลังด้วยระบบน้ำหยด