องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


กิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบรีิหารส่วนตำบลละหาน


วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 นักเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกันทำกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อเป็นการฝึกคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กๆและเพื่อสำนึกถึงครูผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอน ประสทธิ์ประสาทวิชาความรู้